Tag Archives: กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท บัดนี้-30พ.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิชาการโครงงาน (ด้านแผนงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา 2. นักวิชาการโครงงาน (ด้านงานต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา เปิดรับสมัครบัดนี้-30 พ.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 590 3035   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี1-10พ.ค.61

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเลขานุการ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-10 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ clomiphene, order zithromax. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียเพิ่มเติม ที่มา :  ...

Read More »