Tag Archives: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป  สาขาที่สามารถเลือกได้ สิ่งที่จะได้รับจากทุน 1. รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร (รวมถึงช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) 2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประมาณเดือนละ 117,000 เยน 3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 – 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019) 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือปวช.3 และมีกำหนดจบการศึกษาก่อน 1 เมษายน 2019 ...

Read More »