Tag Archives: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับนักศึกษาวิจัย      สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป สาขาที่สามารถเลือกได้  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019) 2. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและมีกำหนดจบการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2019 3. ต้องเลือกสาขาที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาเดิมที่จบการศึกษา 4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ยกเว้นสาขาเภสัชศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.30) ...

Read More »