Tag Archives: ราชบัณฑิตยสภา

ราชบัณฑิตยสภา-กทม.พัฒนาบุคลากร

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า ราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติงานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ อนามัย วิชาการด้านอื่นๆ และกิจกรรม โดยราชบัณฑิตจากสำนักราชบัณฑิตยสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ จะให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำ ตลอดจนร่วมพัฒนางานวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพบุคลากรให้แก่ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งจะร่วมกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรการศึกษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตต่อไป ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถบุคลากรกรุงเทพมหานคร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล.

Read More »