Tag Archives: สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.เอก) บัดนี้-18พ.ค.61

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษา สาขาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ที่ สกอ. ให้การรับรอง ก่อนวันที่เปิดรับสมัคร – เพศชาย/หญิง – ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทร. ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๒  ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๔ กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมการวิทยาเขตชลบุรี อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เวลา ๐๙.๐๐ ...

Read More »

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12-16มี.ค.61

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก 4. นักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ...

Read More »